Daily Archives: November 13, 2019

Առաջադրանք

Այսօր օր Արփիի հայրիկը այցելեր մեզ նամի սիրուն նկար նկարեց և մեզ ասեց նույն նկարից նկարենք մենք նկարեցինք և հաղթեց իմ ընկերը:

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment