Առաջադրանք

Սասունցի Դավիթ, X, XI հատվածների համար
Առաջադրանքներ.
1. Բացատրիր նշված արտահայտությունները
կրակ դառնալ-ուժեղ դառնալ
Ճարը կտրած-հուսահատված
վիշապի նման-շատ ուժեղ
ապրուստը կտրել-ախքատացնել
մտքի ծովն ընկած-մտքերով ընկնել
2. Ինչպիսին է Որսասարը Մհերի օրոք:

 

Որսասարը Մհերի օրով շատ կենդանիներ կայն եղնիկ կխտար առյուծ էլ ինչ ասեմ:
3. Ինչպես գտավ Որսասարը Դավիթը:

Դավիթը Որսասարը գտավ մի ծեր տատիկի միջոցով:
4. Առանձնացրու
Օհանի խոսքերը
Դավթի խոսքերը

Հորեղբա՛յր Օհան, ինչո՞ւ չես ասել՝
Իմ հերը որսի սար է ունեցել,
Այծյամ կա էնտեղ, եղջերու, կըխտար.
Վեր կաց, հորեղբա՛յր, տար ինձ որսասար։

Վա՜յ, կանչեց Օհան, էդ քու խոսքը չէր,
Էդ ով քեզ ասավ, լեզուն պապանձվեր։

 
5. Դավթի անունից պատմիր Չարխափան վանքի մասին:

չարխափան վանքը շատ լավն էր:

10

Հորեղբոր շեմքում մյուս օրը ծեգին
Դավիթը կանգնեց աղեղը ձեռքին։
— Հորեղբա՛յր Օհան, ինչո՞ւ չես ասել՝
Իմ հերը որսի սար է ունեցել,
Այծյամ կա էնտեղ, եղջերու, կըխտար.
Վեր կաց, հորեղբա՛յր, տար ինձ որսասար։
— Վա՜յ, կանչեց Օհան, էդ քու խոսքը չէր,
Էդ ով քեզ ասավ, լեզուն պապանձվեր։
Էն սարը, որդի՛, գնաց մեր ձեռից,
Էն սարի որսն էլ գնաց էն սարից,
Էլ չկան այծյամ, եղջերու, կըխտար։
Քանի լուսեղեն քու հերը դեռ կար,
(Է՜յ գիդի օրեր — ո՜րտեղ եք կորել),
Ես շատ եմ էնտեղ որսի միս կերել…
Քու հերը մեռավ, աստված խըռովեց,
Մըսրա թագավոր զորքեր ժողովեց,
Եկավ, մեր երկիր քարուքանդ արավ,
Էս սարի որսն էլ թալանեց, տարավ.
Եղնիկը գընաց, եղջերուն գընաց…
Մեր գիրն էլ հալբաթ էսպես էր գրած։
Անցել է, որդի, քու բանին գընա,
Մըսրա թագավոր ձենըդ կիմանա…
— Մըսրա թագավոր ինձ ի՞նչ կանի որ…
Ես ի՞նչ եմ հարցնում Մըսրա թագավոր.
Մըսրա թագավոր թող Մըսըր կենա,
Իմ հոր սարերում ի՞նչ գործ ունի նա…
Վեր կաց, հորեղբա՛յր, նետ-աղեղդ առ,
Կապարճըդ կապի՛ր, գընանք որսասար։
Ելավ Օհանը ճարը կըտըրված,
Գընացին տեսան՝ էլ ի՜նչ որսասար.
Անտառը ջարդած, պարիսպն ավերած,
Բուրգերը արած գետնին հավասար…

11

Գիշերը հասավ, մընացին էնտեղ։
Ձենով Օհանն էր, իր նետն ու աղեղ
Դըրավ գլխի տակ, հանգիստ խըռըմփաց.
Դավիթը մնաց մտքի ծովն ընկած։
Մին էլ նկատեց, որ մութը հեռվում
Մի թեժ, փայլփլուն կըրակ է վառվում։
Էն լուսը բըռնած՝
Վեր կացավ, գնաց,
Գընաց ու գընա՜ց, բարձրացավ մի սար,
Բարձրացավ, տեսավ մի մեծ մարմար քար
Կիսից պատըռված,
Ու միջից վառված
Բըխում է լուսը պա՜րզ, քուլա-քուլա՜,
Բարձրանում, իջնում ետ քարի վըրա։
Վար իջավ Դավիթ էնտեղից կըրկին,
Վար իջավ, կանչեց Ձենով Օհանին.
— Ե՛լ, էն պայծառ լուսը մի տես։
Լուս է իջել բարձըր սարին,
Բարձըր սարին, մարմար քարին։
Ե՛լ, հորեղբայր, անուշ քընից.
Էն ի՞նչ լուս է բըխում քարից։
Ելավ, խաչ քաշեց Օհանն երեսին.
— Է՜յ, որդի՛, ասավ, մեռնեմ իր լուսին,
Էն մեր Մարութա սարն է զորավոր։
Էն լուսի տեղը կանգնած էր մի օր
Սասմա ապավեն, Սասմա պահապան
Մեր սուրբ Տիրամոր վանքը Չարխափան։
Մըշտական, երբ որ կըռիվ էր գընում,
Էնտեղ էր քու հերն իր աղոթքն անում։
Քու հերը մեռավ, աստված խըռովեց,
Մըսրա թագավոր զորքեր ժողովեց,
Մեր վանքն էլ եկավ քանդեց էն սարում,
Բայց դեռ սեղանից լուս է բարձրանում…

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Առաջադրանք

Կատարի՛ր բաժանում
451200 : 1410 =320
138930 : 4210 =33
Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով
4515: 301 =15
2940 : 245 =12
Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը
202 x 23 =4646
25344 = 352 x 72
1002 =  6028- 5030
70486 -65286 = 5200
Տիգրանը գնեց 15 կգ ծիրան, իսկ Արան՝ 12 կգ: Արան վճարել է 360 դրամով քիչ. քան Տիգրանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած ծիրանի համար:

Լուծում

1.360:12=30

2.30*15=450

Պատ.՝450դր

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized | Leave a comment

Կատարի՛ր բազմապատկում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով:
25 x 3 =75
256 x 4 =1024
446 x 5 =2230
2 x 756 =1512
Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը:
1736 :124  = 14
1220 = 244 : 5
Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը:
55 x 30 =1650
2640 = 80 x 33
Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը:
15874 = 11231 + 4643
52646- 305 = 52341
Գարեգինը գնել էր 12 մ պարան, որի համար վճարել էր 2880 դրամ: Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Արան այդ պարանից ևս 20 մ գնելու համար:

Լուծում

1. 2880:12=240

2. 240*20=4800

3.2880+4800=7680

Պատ.՝7680

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized | Leave a comment

Носорог

Прочитать сказку «Носорог» (учебник Русский язык стр.54.)
Жил-был Носорог. Он всегда над всеми смеялся.
– Горбун! Горбун! – дразнил он Верблюда.
– Это я горбун? – сердился Верблюд. – Да будь
у меня на спине три горба, я был бы ещё красивее!
– Эй, толстокожий! – кричал Носорог Слону. –
Где у тебя нос, а где хвост? Что-то я не разберу!
–И чего это он ко мне пристаёт? – удивлялся
Слон. – Хоботом своим я доволен, и он вовсе не
похож на хвост!
– Дяденька, достань воробушка! – смеялся Носорог
над Жирафом.
– Сам-то очень хорош? – откуда-то сверху спрашивал
Жираф.

Однажды друзья достали зеркало и пошли искать
Носорога. А тот как раз к Страусу приставал.
– Эй, ты! Летать не умеешь, а птицей называешься!
От обиды бедный Страус даже голову под крыло спрятал.
– Послушай, друг, – сказал Верблюд, подойдя
поближе. – Неужели ты сам себя красавцем считаешь?
– Конечно! – ответил Носорог.
– Ну, тогда посмотри сюда,–сказал Слон и протянул
Носорогу зеркало.
Посмотрел Носорог в зеркало и захохотал:
– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Что ещё за уродина на меня
смотрит? Что у него на носу? Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
И пока он смеялся, глядя на себя в зеркало, Слон,
Жираф, Верблюд и Страус поняли, что Носорог очень
глуп. И они перестали на него обижаться.

1.Замените выделенные слова близкими по значению
словами так, чтобы смысл предложений не изменился.
Однажды друзья достали зеркало. Посмотрел Носорог в зеркало и
захохотал. Что-то я не разберу, где у тебя нос, а где хвост!

Однажды-Как-то

захохотал-захихикал

разберу-пойму
5. К словам спрашивать-ответил, умный-глуп, плохой-хорош, снизу-сверху, красавица-уродина, найдите в тексте антонимы.(հականիշ)

 

2. Ответьте на вопросы:

Какая привычка была у Носорога?-Он всегда над всеми смеялся.
Что он говорил Верблюду-Горбун, Жирафу-Дяденька, достань воробушка, Слону-толстокожий,  Страусу-Летать не умеешь, а птицей называешься.?
Что сказал Носорог, когда увидел себя в зеркале?-Что ещё за уродина на меня
смотрит? Что у него на носу?
Почему друзья перестали обижаться на Носорога?-Жираф, Верблюд и Страус поняли, что Носорог очень
глуп.

3.Вместо точек напиши нужные слова из сказки „Носорог”,
которые отвечают на вопросы что делал? что сделал? что делали?
Носорог имел привычку над всеми смеяться. Он дразнил  Верблюда.
Носорог кричал Слону. Друзья достали зеркало и пошли искать Носорога. А тот
как раз к Страусу приставал . Бедный Страус даже голову под крыло спрятал .
Слон протянул Носорогу зеркало. Слон, Жираф, Верблюд и Страус поняли, что
Носорог глуп. Они перестали на него обижаться.

10.

Posted in Русский Язык, Uncategorized | Leave a comment

Առաջադրանք

Մենք այսօր գնացինք լաբարատորիա տնկեցինք ելակներ և հիմա տեսնենք թե ում ելակը շուկ կլինի:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Առաջադրանք

Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով:
3697 + 637 =4334
4566 +233 =4799
4589 + 332 =4921
9999 + 1110 =11109
Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով:
2478 – 369 =2109
5666 – 555 =5111
12369 – 8966 =3403
45777 – 888 =44999
Կատարի՛ր բազմապատկում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով:
452 x 30 =13560
2300 x 45 =103500
Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով:
1620 : 45 =36
8125 : 125 =65

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized | Leave a comment

Առաջադրանք

Քըշեց նախիրը մեր նախրորդ հըսկան,
Ելավ Սասունի սարերն աննըման։
«Է՜յ ջան, սարե՛ր,
Սասման սարե՛ր,
Ի՜նչ անուշ է
Ձեր լանջն ի վեր…»
Որ կանչեց, նըրա ձենից ահավոր
Դըղորդ-դըմբդըմբոցն ընկավ սար ու ձոր։
Վայրի գազաններ բըներից փախան,
Քարեքար ընկան, դատարկուն եղան։
Դավիթն էր. ընկավ նրանց ետևից,
Որին մի սարից, որին մի ձորից,
Գել, ինձ, առյուծ, արջ, վագըր բռնեց,
Հավաքեց, բերավ, իր նախրին խառնեց
Ու առաջն արավ դեպի Սասմա քաղաք։
Ոռնո՜ց, մըռընչյո՜ւն, աղմո՜ւկ, աղաղա՜կ…
Վախկոտ քաղքըցիք մին էլ ի՜նչ տեսան,
Հենց քաղքի վըրա անհամար գազան…
«Վա՜յ, հարա՜յ, փախե՜ք…»
Մեծեր, երեխեք
Սըրտաճաք եղած,
Գործները թողած
Փախան, ներս ընկան տուն, ժամ կամ խանութ,
Ամուր փակեցին դուռն ու լուսամուտ։
Դավիթը եկավ կանգնեց մեյդանում.
— Վա՜հ, էս քաղքըցիք ի՜նչ վաղ են քընում։
Հե՜յ կովատեր, հե՜յ գոմշատեր,
Ելե՛ք, շուտով բացեք դըռներ,
Ով մինն ուներ — տասն եմ բերել,
Ով տասն ուներ — քըսանն արել։
Շուտով ելե՜ք, եկե՜ք, տարե՜ք,
Ձեր եզն ու կով գոմերն արեք։
Տեսավ՝ չեն գալի, դուռ չեն բաց անում,
Ինքն էլ մեկնըվեց քաղքի մեյդանում,
Գըլուխը դըրավ մի քարի, մընաց,
Ու մուշ-մուշ քընեց մինչև լուսաբաց։
Լուսին իշխաններ ելան միասին,
Գընացին Ձենով Օհանին ասին.
— Ամա՜ն, քեզ մատաղ, ա՛յ Օհան ախպեր,
Մեր եզն ու մեր կով թող մընան անտեր,
Միայն սրանից ազատ արա մեզ։
Ոչ արջն է ջոկում, ոչ գոմեշն ու եզ,
Մի օր էլ քաղքին փորձանք կըբերի,
Արջերոց կանի, կըտա կավերի։

1.Սասունցի Դավիթը ճիշտ է՞ր արել,որ գազաններին խառնել էր իր նախրի հետ և բերել քաղաք:

2.Այս տեքստից, որ հատվծը քեզ դուր եկավ:

3.Դաիթը անվախ էր:

 

1.Նկարագրիր Դավթին:

2.Նկարի այս հատվածհ:

3.Նկարի քո սիրած հատվածը:

9

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ նաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,
Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ։
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին —
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու — նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես — գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ — Օհանը կասի։

1.Սասունցի Դավթին ո՞վ ասեց, որ նա ունի որսի սար:

2.Մհերի որսի սարի անունը ին՞չ էր:

3.Այդ  սարի վրա կարող էր գազաններ բռնել:

1.Նկարագրիր Դավթին:

2.Դավիթը երբ իմացավ որ նա ունի որսի սար:

3.գրիր քո սիրած հարցը:

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment